loader

Op zal onze diensten zijn de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO van toepassing.

 

Algemene voorwaarden Lest Best

Lest Best is een particuliere taalschool voor hoogopgeleide anderstaligen die in snel tempo Nederlands willen leren.

In dit document beschrijven we het proces van aanmelding tot uitschrijving van onze cursussen. Dit document wordt tijdens de informatie- en plaatsingsbijeenkomst uitgereikt (Engelse vertaling of Nederlands), is online beschikbaar op onze website en wordt in sommige gevallen toegestuurd. Iedere deelnemer aan een van onze cursussen kan op deze manier kennisnemen van de inhoud hiervan. Het copyright van al onze cursussen en eigen cursusmateriaal berust bij Lest Best.

 

Aanmelding

Aanmelden is alleen mogelijk door het online aanmeldformulier op onze website in te vullen, dus niet per e-mail, telefoon of door een bezoek aan ons kantoor. De online aanmelding verplicht niet tot deelname aan een cursus en is ook geen garantie dat de aanmelder daadwerkelijk kan starten.

 

Toelatingsvoorwaarden

Vanwege het tempo en de aard van onze cursussen is ervaring met het leren van een vreemde taal een voorwaarde bij de inschrijving. In de praktijk is dat meestal Engels, maar het kan ook een andere vreemde taal zijn, zoals Spaans.

Verder verwachten we van de deelnemer voldoende inzet en motivatie en respect voor gangbare normen en waarden in Nederland.

 

Informatie-en plaatsingsbijeenkomst (inclusief toetsen)

Na aanmelding ontvangt de aanmelder een automatische bevestiging, gevolgd door een online vragenformulier. Als dit volledig is ingevuld en teruggestuurd, ontvangt de aanmelder een uitnodiging voor een informatie-en plaatsingsbijeenkomst. Als uit het formulier blijkt, dat de aanmelder niet aan de voorwaarden voldoet, dan nemen we telefonisch contact op of we sturen een bericht. Het kan ook zijn dat de aanmelder eerst wordt uitgenodigd voor een schriftelijke opdracht Engels.

Deelname aan deze plaatsingsbijeenkomst van circa anderhalf uur is verplicht. Tijdens deze bijeenkomst geven we informatie over ons cursusaanbod en het lesmateriaal. Ook is er met iedereen een kort individueel gesprekje. Iedereen die op een hoger niveau dan A1 wil starten, maakt een niveautest. Deze bestaat uit een schrijfopdracht, een grammaticatest en een kort gesprek.

 

Plaatsing

Beginners kunnen meestal de eerstvolgende cursus starten. Cursisten die al lessen volgen bij Lest Best hoeven zich niet opnieuw in te schrijven voor een vervolgcursus (A2 t/m B2). Zij hebben voorrang. Dit kan ertoe leiden dat we niet alle nieuwe aanmelders direct kunnen plaatsen in een vervolgcursus. We plaatsen op basis van de volgende volgorde:

1. Zittende cursisten die doorstromen of de cursus direct overdoen.

2. Overige deelnemers op basis van de datum van aanmelding.

Deze deelnemers ontvangen uiterlijk een week voor de start een uitnodiging voor de eerste les van de cursus. Degenen die niet geplaatst kunnen worden, krijgen een bericht met de vraag of zij op de wachtlijst willen blijven.

Cursisten die direct doorstromen naar een volgende cursus binnen hetzelfde cursustype horen van de docent wanneer de cursus start en op welk dagdeel.

 

Plaatsing morgen of middag

Wij proberen zo veel mogelijk rekening te houden met de voorkeur van deelnemers voor middag of morgen. We kunnen echter alleen in bepaalde gevallen voorrang geven voor een morgencursus:

1. De cursist heeft zorgtaken voor schoolgaande kinderen in de leeftijd tot 12 jaar.

2. De cursist maakt gebruik van een dalurentraject met de trein.

3. De cursist werkt ’s middags.

Anderen kunnen een voorkeur opgeven voor een dagdeel, maar daaraan kunnen geen rechten ontleend worden. Voor een vervolgcursus gelden dezelfde bepalingen. Na deelname aan een bepaalde cursus is er geen garantie dat de vervolgcursus altijd op dezelfde dagen en tijden zal worden aangeboden.

 

Annulering

Cursisten die al lessen volgen bij Lest Best hoeven zich niet opnieuw in te schrijven voor een vervolgcursus.

Als een cursist niet wil deelnemen aan de eerstvolgende cursus, moet hij dit uiterlijk vijf werkdagen voor de start van de volgende cursus per e-mail aan office@lestbest.nl doorgeven. In dat geval wordt de deelname geannuleerd en worden geen kosten in rekening gebracht.

Als een cursist op ons advies moet stoppen, hoeft hij zich niet af te melden per e-mail.

Als een deelnemer de cursus na die datum of tijdens de cursus wil annuleren, blijft de betalingsverplichting van kracht en is alleen restitutie van cursusgeld mogelijk als voortzetting redelijkerwijs niet kan worden gevraagd.

 

Lesmateriaal

Lest Best schaft in principe voor alle deelnemers lesmateriaal aan. De kosten daarvan worden in rekening gebracht op de factuur. Ook is het mogelijk om bij de intake bepaalde woordenboeken te bestellen.

Vanaf de A2-B1-cursus is het Van Dale NT2-pocketwoordenboek voor inburgeraars verplicht. Daarvan is een papieren en digitale versie beschikbaar. Beide kunnen besteld worden.

Daarnaast wordt vanaf de B1-cursussen geoefend met voorbeeldexamens (per cursus een set). Deze worden in rekening gebracht op de factuur.

 

Contract

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt de cursusovereenkomst toegelicht waarvan alle aanwezigen een voorbeeld ontvangen. Iedere nieuwe deelnemer en cursist die zich na een onderbreking opnieuw aanmeldt, tekent de eerste les van de eerste cursus de cursusovereenkomst en ontvangt daarvan een exemplaar.

Cursisten die doorstromen tekenen tijdens het eindgesprek een nieuw contract voor de volgende cursus.

 

Kosten en betaling

Tijdens de plaatsings- en informatiebijeenkomst ontvangen de deelnemers informatie over de kosten (cursus, lesmateriaal en inschrijvingskosten).

Zelfbetalers ontvangen in de eerste week van de cursus de rekening. Deze moet binnen veertien dagen na factuurdatum worden voldaan. Als een deelnemer of de betalende instantie niet aan de betalingsverplichting voldoet, kan dit leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de lessen.

Cursisten met een DUO-lening ontvangen twee facturen. De eerste, vier weken na de start van de cursus en de tweede aan het eind van de cursus.

 

Regels

Binnen de school gelden verschillende regels die als doel hebben het onderwijs voor iedereen op een prettige manier te laten verlopen. Als een deelnemer zich niet aan de regels houdt, kan dat tot gevolg hebben dat hij wordt uitgesloten van verdere deelneming. De belangrijkste regels zijn:

1.  Binnen Lest Best wordt zowel door docenten als cursisten alleen Nederlands gesproken. Hierop zijn twee uitzonderingen:

-   de informatiebijeenkomst voor beginners,

-   tijdens de A1-cursus is Engels incidenteel toegestaan.

2.  De deelnemers zijn op tijd aanwezig.

3.  Gebruik van mobiele telefoons in de les is niet toegestaan, behalve in geval van ernstig zieke relaties) of als dit voor een lesopdracht noodzakelijk is.

4.  Roken is overal binnen en buiten Lest Best verboden, dus ook op het binnenterrein.

 

Voortgang

Al onze cursussen hebben duidelijke leerdoelen. Met behulp van toetsen en spreek- en schrijfopdrachten meten we de voortgang. De resultaten hiervan worden gedeeld met de cursist en goed geregistreerd. De resultaten worden ook verwerkt op het certificaat of bewijs van deelname. Lest Best is niet aansprakelijk als de beoogde resultaten niet worden bereikt.
Halverwege de cursus bespreekt de docent de voortgang met de deelnemers in een persoonlijk gesprek (alleen dagcursussen).

Om te kunnen deelnemen aan een vervolgcursus gelden de volgende criteria:

-   Spreek- en schrijfvaardigheid zijn beide minimaal voldoende (met uitzondering van schrijven bij A1) en de beheersing van de woordenschat, grammatica, lees- en luistervaardigheid zijn geen belemmering voor een vervolgcursus.

-   De leerstijl van de cursist sluit aan bij het cursusprogramma van Lest Best.

-   Extra van B1.2 of B2.2 naar een examentraining: De woordenschat en de lees- en luistervaardigheid zijn voldoende om aan een examentraining te kunnen deelnemen.

-   Extra naar B2.1: De leerhouding, studieplannen, inzet en studievaardigheid rechtvaardigen de keuze voor een traject naar B2-niveau met als doel het staatsexamenprogramma II.

Bij onvoldoende inzet en motivatie of bij stagnatie krijgt de deelnemer het advies een andere school te kiezen.

Het heeft vanwege de taalontwikkeling onze voorkeur dat cursisten A1 en A2 direct na elkaar volgen. Hetzelfde geldt voor de cursussen B1.1 en B1.2 voor B1-niveau en B2.1 en B2.2 voor B2-niveau.

 

Presentie en lesuitval

Van alle lessen wordt de presentie geregistreerd door middel van een paraaf van de deelnemers en de docent.

Er geldt een aanwezigheidsplicht van 80%. Als een cursist niet aanwezig kan zijn, stuurt hij voor de les een e-mail naar de docent. Deelnemers die zonder bericht afwezig zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk een oproep om contact op te nemen met de docent of de administratie.

De deelnemer ontvangt geen certificaat maar een bewijs van deelname in geval hij minder dan 80% van de lessen heeft bijgewoond. De presentie wordt op het certificaat of bewijs van deelname vermeld.

Lessen die uitvallen door ziekte van de docent worden altijd ingehaald; dat is meestal aan het einde van de cursus.

 

Certificaat of bewijs van deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de cursus en afhankelijk van de resultaten een certificaat of bewijs van deelname.

 

Herkansen en inhalen

In de voorlaatste week van de cursus is het mogelijk om toetsen in te halen of te herkansen. Latere gemiste toetsen kunnen niet ingehaald worden. Hierbij geldt verder:

- Alleen grammatica- en woordenschattoetsen kunnen worden ingehaald.

- Andere opdrachten, zoals spreek-, lees, en luisteropdrachten kunnen niet herkanst of ingehaald worden.

- In een A1-cursus kunnen twee grammaticatoetsen worden herkanst.

- Voor alle overige cursussen geldt dat 1 grammaticatoets kan worden herkanst.

- Toetsen die in de laatste of voorlaatste week zijn gemist of zwak of onvoldoende zijn gemaakt,  kunnen niet ingehaald of herkanst worden.

Alleen in bepaalde gevallen is het mogelijk een cursus over te doen. Bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Het is alleen na overleg en bij hoge uitzondering mogelijk om een cursusonderdeel na de cursus te herkansen. Bijvoorbeeld als een cursist in de zomer geen cursus volgt maar wel de gelegenheid heeft om zijn spreekvaardigheid te verbeteren.

 

Overstappen

Na afloop van een cursus kan een cursist, na overleg en met instemming van de docent overstappen van het ene type cursus naar het andere. De cursist stuurt daarvoor een e-mail naar office@lestbest.nl. De datum van deze email is bepalend voor de plaatsing. Dus hoe eerder de cursist laat weten te willen overstappen, hoe meer kans daarop is.

 

Uitschrijving

Het inburgeringstraject of scholingstraject bij Lest Best eindigt als:

- de deelnemer het inburgerings- of scholingstraject heeft afgerond,

- de deelnemer niet verder gaat.

 

Aanmelding klanttevredenheid

Na het beëindigen van het traject bij Lest Best volgt de aanmelding voor het  klanttevredenheidsonderzoek.

 

Aansprakelijkheid

Lest Best aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade behalve schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van Lest Best.

 

Klachten

Klachten proberen we zo veel mogelijk in goed overleg op te lossen. Mocht er toch een verschil van mening blijven, dan kan de deelnemer een officiële klacht indienen. Zie hiervoor onze klachtenprocedure.

 

Privacybescherming

We houden ons bij onze administratie aan de wettelijke voorschriften op het gebied van privacy. Zie verder ons privacyreglement.

 

Lest Best, 16 januari 2020

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

On all our services the terms and conditions and the code of conduct of the NRTO apply.

 

 

Terms and conditions Lest Best

 

Lest Best is a private language school for highly educated learners who want to learn Dutch at a fast pace.

In this document we describe the process from registration until deregistration from our courses. This document is available online on our website and is handed out during our placement meetings. This way every participant will have had the opportunity to learn the contents of our terms and conditions. The copyright of all our courses and our own course material belongs to Lest Best.

 

Application

Application is only possible through completion of the online registration form, and therefore not by e-mail, phone or a visit to our school. The online application does not compel the applicant to participate in any course nor does it guarantee that the applicant can actually take a course.

 

Admission

Because of the pace and the nature of our courses experience with learning a second language is a requirement for registration. Normally this second language is English, but it can also be a different second language, such as Spanish.

Furthermore we expect from each participant sufficient commitment, motivation, and respect for prevailing norms and values in the Netherlands.

 

Information and placement meeting (including tests)

After applying interested parties receive an automatic confirmation followed by an online questionnaire. Once this form has been filled out completely and returned to us, an invitation for an information and placement meeting will normally follow. However if the applicant does not meet the requirements for admission, we will notify them by phone or e-mail.

All applicants have to attend a placement meeting of about an hour and a half. During this meeting, attendants will receive information about our courses and course materials. We may also ask attendants to do a written assignment in English during the meeting or during an earlier meeting.

Anyone who wants to start at a higher level than the beginners’ level will sit a level test consisting of a written assignment, a grammar test, and a brief interview.

 

Placement

Beginners can usually start in the next beginners’ course. See Lest Best website under ‘Courses we Offer’ and ‘Course Periods’.

Current students have priority over new students. As a result we will not always be able to immediately place new students who register for courses other than the beginners’ course.

 

Placement takes place in the following order of priority:

1. Current students who proceed from one course to the next or repeat a course.

2. Other students based on the date of the registration.

New and returning students will receive an invitation for their first class at the latest one week before the start of their course. Those who cannot be placed in one of our courses will receive an email with the question whether they are willing to be on our waiting list.

Students who proceed directly to the next course within the same course program will be informed by their teachers when their next course will start and at what time.

 

Placement in the morning or afternoon

We try to accommodate students’ preferences for morning or afternoon classes, but we can only give students precedence for a morning class in two cases:

1. The student has care responsibilities for school-going children until the age of 12.

2. The student uses the train during off-peak hours to come to Lest Best.

3. The student’s working hours.

Others can express a preference for either morning or afternoon classes but no rights can be derived from that. The same rules apply to enrolment in subsequent courses. We cannot guarantee that a subsequent course can be offered on the same days and at the same times as the current course a student is taking.

 

Cancellation

Students will automatically enroll in a next course. Unless they notify Lest Best by email that they do not wish to continue (or at least not right away).  This notification must be sent at the latest five work days before the start of the next course to office@lestbest.nl. Enrollment will then be cancelled and the student will not be charged any costs.

If students have to stop on the advice of their teachers, it is not necessary to send a notification email.

New students can also cancel by email (office@lestbest.nl) until five work days before the start of their course. Timely cancellation means the student will not be charged any costs.

If a student cancels at a later moment or during a course they will remain obligated to pay for the course, and there is no restitution of payments. Refund is only possible if continuation cannot reasonably be requested.

 

Course materials

As a rule Lest Best provides the course materials. The costs are included in the invoice. It is also possible to order (non-mandatory) dictionaries during the information and placement meeting.

A Van Dale NT2 pocket dictionary is mandatory from the A2-B1 course onwards for students required to complete civic integration (‘inburgering’). There are paper and digital versions of the dictionary. Both can be ordered through Lest Best.

In addition to the above we use sample exams from the B1.1 course onwards (one set per course). These are included in the applicable course invoices. In our exam trainings we work with several sets of exams.

 

Contract

During the information and placement meeting attendants receive a sample course contract (in English or Dutch). Every new student and students who start again after a break, sign the official contract, and receives a copy of it, in the first class of their first course at Lest Best.

Students continuing in the next course will sign a new contract during the final conversation at the end of the course.

 

Costs and payment

During the information and placement meeting participants receive information about the costs (of the courses/materials).

In the first week of a course we send the invoices (for students paying themselves), which have to be paid within two weeks from the date stated on the invoice. If a student or a paying agent does not comply with the obligation to pay, the student may be barred from taking further classes.

Students with a loan from DUO will receive two invoices. The first one after four weeks from the start of the course. The second one at the end of the course.

 

School rules

Within the school several rules apply to ensure the courses run smoothly. If students don’t comply with these rules they may be barred from further participation. The principal rules are:

1. At Lest Best teachers and students only speak Dutch. There are two exceptions to this rule:

- the information meeting for beginners is in English,

- during the A1 course occasional use of English is allowed.

2. Students arrive on time.

3. Mobile phones cannot be used in class (except in case of severe illness of relatives), unless the use of mobile phones is necessary for a class activity.

4. Smoking is prohibited within the school building and on the parking lot outside the school.

 

Progress

All courses come with defined learning objectives. Through tests and speaking and written assignments we measure students’ progress. We list the results and we share them with the students. The results are also mentioned on each student’s certificate or proof of attendance. Lest Best is not liable in case a student does not obtain the results they desire.

Halfway through every course the teacher will discuss progress with each student in a personal conversation (only in day courses).

 

In order for students to progress to the next course, the following criteria must be met:

- Both speaking and writing skills are at least sufficient (except writing at A1 level) and the command of grammar, vocabulary, reading and listening skills is no obstacle for taking the next course.

- The student’s learning style is compatible with Lest Best’s course program.

- For students who wish to go from B1.2 or B2.2 to an exam training: vocabulary and reading and listening proficiency are sufficient for participation in an exam training.

- For students who wish to take the B2.1 course: learning attitude, study plans, commitment, and study skills justify the choice for a B2 trajectory with the aim of passing the State Exam II (‘staatsexamen programma II’).

In case a student’s effort and motivation are lacking or in case of stagnation, the student will be advised to choose another school.

For reasons of language development we strongly recommend students to continue their language trajectory directly after the A1, B1.1 and B2.1 course.

 

Attendance and cancellation of classes

Students and teachers register class attendance by initialing an attendance list.

There is an attendance requirement of 80%. If a student cannot attend a class, they shall notify their teacher by e-mail before the start of the class. Students who are absent without notification, will receive a request to contact the teacher or the administration.

Students who do not accomplish an attendance of 80% will not receive a certificate but a proof of attendance. Attendance is mentioned on the certificate or proof of attendance.

Classes that are cancelled due to illness on the part of the teacher will always be recouped, usually at the end of the course.

 

Certificate or proof of attendance

All students receive either a certificate or a proof of attendance after each course, depending on their results.

 

Retaking of tests and catching up

In the penultimate course week students may retake tests, or take tests they missed earlier due to absence. Any missed or failed tests after that cannot be taken or retaken. The following rules apply:

- Only grammar and vocabulary tests can be taken or retaken.

- Other activities such as speaking, reading, and listening tests cannot be taken or retaken.

- In the A1 course students can resit two grammar tests.

- In all the other courses students can only resit one test.

- Any missed or failed tests after that cannot be taken or retaken anymore.

Students can only retake a course in specific circumstances, such as illness or special personal circumstances.

Only after consultation and in exceptional cases will students be allowed to resit a test after a course. Example: a student who doesn’t take a course in the summer but does have the opportunity to improve their speaking skill during that time, may be allowed to resit a speaking test by the end of the summer.

 

Switching

After a course a student may switch from one program to another after consulting and with the consent of the teacher. The student needs to send and email to office@lestbest.nl. The date of this email is decisive for placement. The sooner, the better.

 

Deregistration

The integration or education trajectory at Lest Best ends when:

- the student has completed their trajectory,

- the student discontinues their trajectory.

There can be several reasons for the latter: poor results, lack of commitment, violation of school rules or contractual obligations regarding registration for the State Exams or taking English classes alongside Dutch classes.

 

Customer satisfaction

Upon completion of the trajectory at Lest Best, students are signed up for a customer satisfaction survey.

 

Liability

Lest Best does not assume any form of liability for damage or losses except those caused by intent or gross negligence on the part of Lest Best.

 

Complaints

We try to deal with any complaints in proper consultation. If disagreement persists, then the student can lodge an official complaint. See our complaints procedure.

 

Privacy

In our administration we comply with legal privacy standards. See also our privacy rules.

 

 

Lest Best, January 16, 2020

nl_NLDutch