loader

Privacyverklaring

Privacyreglement van Lest Best

Lest Best behandelt persoonlijke gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid en houdt zich daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie is terug te vinden in ons privacyreglement. Dit reglement ligt ter inzage voor personeel en deelnemers aan onze cursussen en er wordt melding van gemaakt tijdens de intake en inschrijving.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Lest Best B.V.
Newtonlaan 215
3584 BH Utrecht
030-8883791
lestbest.nl
info@lestbest.nl / privacy@lestbest.nl

Het privacyreglement is van toepassing op het gehele proces van persoonsgegevensverwerking binnen Lest Best.

Artikel 1 Verwerkte persoonsgegevens

Lest Best bewaart uitsluitend de volgende gegevens:
- NAW-gegevens
- Gegevens betreffende nationaliteit, geboorteland en identificatiegegevens
- Gegevens betreffende opleiding, werk en taalbeheersing
- Gegevens betreffende persoonlijke omstandigheden die relevant zijn voor het voortgangsproces (zoals zorgtaken)
- Gegevens betreffende cursusresultaten, presentie en absentie
- Gegevens betreffende inburgering
- Burgerservicenummer
- Beeldmateriaal (screenshots) aanwezigheidsregistratie online lessen

Artikel 2 Doel van de verwerking van persoonsgegevens

2.1 Lest Best verwerkt gegevens voor de volgende doelen:
- Communicatie met de cursist in het kader van de overeengekomen cursus
- Gegevensuitwisseling met DUO ten behoeve van examens, diploma’s en leningen
- Gegevensuitwisseling met de organisatie die het tevredenheidsonderzoek uitvoert
- Rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever
- Rapportage en verantwoording aan Blik op Werk
- Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen (zoals fiscaal en sociaal verzekeringsrechtelijke wetgeving).
2.2 Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
2.3 Grondslagen
- Lest Best verwerkt de persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met de cliënt, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtinggen op basis van de Wet Inburgering
- Lest Best verwerkt persoonsgegevens omdat zij hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
* Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
* De bescherming van haar financiële belangen
* De verbetering van haar diensten
* Beveiliging en het beheer van haar systemen.
- Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Artikel 3 Toegang tot de persoonsgegevens

3.1. Alleen die medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en in overeenstemming met hun functieomschrijving.
3.2. Een ieder die toegang heeft tot de persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht voor de gegevens waarvan hij op grond van die toegang heeft kennisgenomen.

Artikel 4 Het verwerken van persoonsgegevens

4.1 Alle verantwoordelijke medewerkers zijn aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit reglement. Hun handelen bij de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt bepaald door dit reglement.
4.2 Alle verantwoordelijke medewerkers nemen de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Zij dragen ook zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard om de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan te beveiligen.
4.3 Persoonsgegevens worden verwerkt indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is.

Artikel 5 De beveiliging van persoonsgegevens

5.1. Er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Hiertoe worden de gegevens beveiligd. Hiervoor zijn voorschriften waaraan iedereen zich dient te houden.

Artikel 6 Verstrekking van persoonsgegevens

6.1 Tenzij dat noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de toestemming nodig van betrokkene.

Artikel 7 Inzage van opgenomen gegevens

7.1. De betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. De betrokkene moet daartoe een verzoek indienen.
7.2. Aan dit verzoek wordt binnen vier weken na ontvangst ervan voldaan.
7.3. Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan betrokkene of diens gemachtigde. Dezen moeten zich kunnen legitimeren.

Artikel 8 Bewaartermijnen

8.1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij wordt verzameld of wordt verwerkt.
8.2. Tenzij anders bepaald eindigt de bewaartermijn vier jaar na het laatste contact met betrokkene.
8.3 Na beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de natuurlijke persoon terug te herleiden gegevens en/of data vier jaar na beëindiging van de begeleiding van de cliënt verwijderd. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven tien jaar bewaard. Deze gegevens zijn niet rechtstreeks terug te herleiden naar de persoon.

Artikel 9 Klachten

9.1. Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, dient hij zich te wenden tot de directie.
9.2. De directie zal de klacht conform het geldende klachtenreglement in behandeling nemen.

Vragen
Vragen over dit privacyreglement of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar het meldpunt privacy van Lest Best: privacy@lestbest.nl.

Wijzigingen privacyreglement
Dit privacyreglement is voor het laatst aangepast op 19-01-2021.
Lest Best kan dit privacyreglement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om dit reglement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).